0

núm. 32  |  any 2016  

Print Friendly, PDF & Email
José García Valls | Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Universitat de València

En l’orientació educativa i professional s’observa una certa confusió en l’ús del terme eines. De vegades s’utilitza el mateix terme per a referir-se a conceptes i pràctiques d’orientació diferents i és freqüent la confusió entre eines, instruments, tècniques, recursos, mètodes, enfocaments i procediments.

Per eina cal entendre tot allò que ens resulta útil en el procés d’orientació educativa i professional. De la mateixa manera entenem per instruments, tots aquells recursos i materials que permeten, faciliten i milloren la nostra tasca en el camp de l’orientació.

En un exemple molt simple podríem dir que internet és una eina molt important per a l’orientació i els professionals han d’adquirir competències tècniques i mostrar-se com a experts en les eines tecnològiques aplicades a l’orientació. Tot això exercint les tasques de consulta i assessorament als agents implicats en el procés orientador i al mateix temps que els tests, proves, registres d’observació, qüestionaris, protocols, etc. que són instruments propis de la funció orientadora, psicopedagògica i professional. Complementàriament, els professionals de l’orientació estan obligats, en el desenvolupament de les seues funcions, a gestionar els recursos humans i materials del seu departament. Quant als recursos materials estan les pròpies aportacions documentals del centre com l’expedient acadèmic de l’alumnat, els informes mèdics, socials o els informes d’avaluació psicopedagògics.

Les eines utilitzades en el procés d’orientació acadèmica i professional es vinculen als diferents models d’orientació però, en general, podem assenyalar que en aquest procés tenim els següents components:

Autoconeixement: exploració de motius i interessos vocacionals. El més comú és la utilització de qüestionaris i proves objectives (personalitat, preferències de treball, etc.).

Estratègies i procediments de presa de decisions: prendre decisions significa resoldre situacions i, en orientació acadèmica i professional, es tracta d’una mena d’entrenament que es desenvolupa amb activitats adaptades a l’edat i al context i preferentment aplicades a través de la tutoria individual i/o grupal.

Informació de tipus formatiu i acadèmic, professional i ocupacional: es tracta de buscar, seleccionar i analitzar informació. Internet és el recurs fonamental, però el treball d’orientació acadèmica i professional ha de fomentar prèviament la capacitat de cerca amb criteri i adequació.

Elaboració d’un projecte professional i subsegüent itinerari d’inserció: implica organitzar el concepte de si mateix en un projecte per a formar-se i desenvolupar una professió.

Per últim, cal apuntar que la responsabilitat de l’orientació educativa i de la tutoria en l’àmbit escolar és de tot l’equip docent, amb la participació de la comunitat educativa. A més, però, aquestes activitats conduents a orientar a individus i grups han de comptar amb la col·laboració d’entitats públiques i privades en totes les tasques de formació i inserció professional i es desenvolupen al llarg de la vida.

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 15 7 ?
 
FireStats icon Powered by FireStats