0

núm. 24  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

A l’abril de 2012, i dins el context de crisi i de retallades en què estem immersos, el govern de l’estat va publicar el Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu. Aquesta fórmula legal és una norma amb caràcter de llei que decideix unilateralment qui governa.

Redacció

Entre les diverses mesures anunciades en el RD Llei 14/2012, hi ha la pujada substancial que patiran els ingressos pels preus públics i els serveis acadèmics, a la qual s’han de cenyir les comunitats autònomes a l’hora de redactar el decret anual de taxes universitàries. Així, doncs, la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana va avançar al 9 de juliol la publicació del Decret de taxes del Consell per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2012-2013, que tenia per costum publicar a l’agost.

Els graus

En els ensenyaments de grau, els costos s’han fixat a nivell estatal entre un 15 i un 25 per cent del valor real dels estudis en primera matrícula, fet que a les universitats valencianes s’ha concretat en un 20% i equival a un augment del 33% respecte del curs passat. En el cas de crèdits d’assignatures de segona matrícula, l’augment també se situa en un 33%, tot i que ja eren més cares que les de primera matrícula. I en tercera, quarta i posteriors matrícules l’augment es dispara. Queda clar, doncs, que suspendre assignatures esdevé un luxe tant pel preu dels crèdits com per la dificultat que s’afegeix a la possible sol·licitud de beca. D’ara endavant, un bon rendiment acadèmic assegurarà una matrícula més econòmica.

 

Gràfic 1: Campus d'informació 24, p. 45: Estudiar serà més car, suspendre un luxe.

S’ha de matisar, però, que dins els graus hi ha cinc nivells diferents que agrupen les titulacions segons la seua experimentalitat i com més gran siga l’experimentalitat, més cars són els crèdits:

Gràfic 2: Campus d'informació 24, p. 45: Estudiar serà més car, suspendre un luxe.

1 Graus per nivell:
Nivell 1 (16,15€): Dret | Història | Relacions Laborals i Recursos Humans | Sociologia | Treball Social
Nivell 2 (17,43€): ADE | Ciències Polítiques i de l’Administració Pública | Comunicació Audiovisual | Criminologia | Economia | Educació Social | Estudis Anglesos | Estudis Hispànics | Filologia Catalana | Filologia Clàssica | Finances i Comptabilitat | Geografia i Medi Ambient | Història de l’Art | Informació i Documentació | Llengües Modernes i les seues Literatures | Mestre/a en Educació Infantil | Mestre/a en Educació Primària | Negocis Internacionals | Pedagogia | Periodisme | Traducció i Mediació Interlingüística
Nivell 3 (19,11€): Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport | Física | Matemàtiques | Psicologia | Turisme
Nivell 4 (23,61€): Biologia | Bioquímica i Ciències Biomèdiques | Biotecnologia | Ciència i Tecnologia dels Aliments | Ciències Ambientals | Enginyeria Electrònica Industrial | Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | Enginyeria Informàtica | Enginyeria Multimèdia | Enginyeria Química | Enginyeria Telemàtica | Òptica i Optometria | Química
Nivell 5 (24,64€): Farmàcia |  Fisioteràpia | Infermeria | Logopèdia | Medicina | Nutrició Humana i Dietètica | Odontologia | Podologia
2 El preu del curs complet s’ha calculat a partir d’un estàndard de 60 crèdits per curs en primera matrícula i sense tenir en compte les taxes per obertura d’expedient, carnet universitari, trasllat d’expedient si escau, etc.
 

Altres estudis universitaris

En un altre bloc, també augmenten els ensenyaments estructurats en crèdits de primer i primer i segon cicle dels plans d’estudi a extingir (diplomatures, llicenciatures i enginyeries). I pel que fa als màsters oficials, se’n fa una distinció entre els que habiliten per a l’exercici d’una professió regulada, que es mantenen dins els preus establerts per als graus (segons el nivell d’experimentalitat que se’ls ha adjudicat), com ara el màster en Professor/a d’Educació Secundària (el preu del qual és el mateix, per exemple que el dels graus en Mestre/a), el màster en Advocacia i el màster en Procura (la implantació del qual s’ajorna al curs 2013-2014). Per a la resta de màsters que no habiliten per a l’exercici de professions regulades, el Decret del Consell fixa un preu de 42 € el crèdit; això vol dir que un màster universitari de 60 crèdits en primera matrícula, aquest costarà un total de 2.520 €. A banda queden un grapat de màsters que, per les seues característiques especials, tenen preus diferenciats, alguns a l’alça i d’altres a la baixa respecte dels 42 € per crèdit.

Finalment, pel que fa als estudiants estrangers, comunitaris o no, el Consell, oïdes les universitats valencianes, ha establert que aquest col·lectiu pague pels estudis i serveis acadèmics el mateix que els estudiants nacionals, tant si es tracta d’estudis de grau com si són de màster universitari.

I amb les beques, què passarà?

Fins ara hi havia tres tipus de beca per a estudis i taxes universitaris (exclosos programes d’intercanvi, pràctiques, investigació, col·laboració, etc.): les beques del Ministeri d’Educació, les beques de la Conselleria d’Educació i les beques pròpies de la Universitat de València que s’oferien mitjançant el CADE (Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants), ara integrat en el Servei d’Informació i Dinamització – SEDI. Un altre tema són les exempcions o bonificacions per matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat, per família nombrosa, per tenir una discapacitat igual o superior al 33% o per haver estat víctima o ser familiar de víctima del terrorisme.

El Reial Decret 1000/2012, de 29 de juny, pel que s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2012-2013, no modifica els llindars de renda respecte del curs passat, però sí que modifica els requisits acadèmics per accedir a les diferents ajudes. Aquest reial decret obliga les beques del Ministeri d’Educació, que a hores d’ara (31 de juliol de 2012) no han estat publicades però que ja tenen forma d’esborrany. Tampoc no s’han publicat les bases de les beques de la Conselleria d’Educació ni les pròpies de la Universitat de València, que, d’altra banda, tenen els seus propis  requisits acadèmics, normalment inferiors als fixats pel reial decret esmentat.

Nous requisits acadèmics

En el cas dels graus, el Ministeri d’Educació ha fixat uns requisits acadèmics per al curs 2012-2013 i uns altres de més estrictes per al curs 2013-2014. Per al proper curs 2012-2013, es demana una nota mitjana d’accés en primer curs, per als qui provenen de les PAU, de 5,5 en la fase general, sense diferenciar entre estudis. En la resta de cursos l’alumnat ha d’haver superat el 90% dels crèdits en els graus de les branques de Ciències Socials i Jurídiques i d’Humanitats, el 80% en els de Ciències i Ciències de la Salut, i el 65% en els d’Enginyeria i Arquitectura.

En el cas dels màsters, la nota de la titulació d’accés pot oscil·lar entre 6,00 i 7,00, segons el tipus de beca a què s’opta, i segons que si es tracta d’un màster que habilita per a l’exercici d’una professió regulada o no, sempre aplicant un coeficient corrector en el cas de les enginyeries i d’arquitectura d’un 1,17. Això sí, cal haver superat el 100% dels crèdits per a obtenir la beca en el segon curs del màster.

Què en pensa la Universitat?

La Universitat de València davant aquesta situació veritablement complicada,ha creat, per iniciativa del Rector i del Consell de Govern, la Comissió de Beques d’Estudiants. Aquesta comissió treballa amb la voluntat d’augmentar sensiblement el pressupost de beques pròpies per poder arribar al màxim d’estudiants, i fixar uns requisits acadèmics per sota dels del Ministeri d’Educació i dels de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. Caldrà esperar una mica més, doncs, per saber quines seran les condicions acadèmiques, tant de les beques de la Conselleria com les de la Universitat

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 11 11 ?