0

núm. 34  |  any 2017  

Print Friendly, PDF & Email
Ma. Pilar Utrillas Esteban, Soledad Gandía Franco i José A. Martínez-Lozano | Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Universitat de València

Per ser meteoròleg/loga (funcionari del cos superior de meteoròlegs de l’Estat) s’ha de tenir un títol universitari oficial i superar una oposició convocada pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Una vegada superada l’oposició, cal aprovar un curs selectiu de l’Agència Estatal de Meteorologia, que inclou un període de formació teoricopràctica.

El temari de l’oposició abraça diversos blocs temàtics: matemàtiques (operadors, integrals, derivades, equacions diferencials, etc.); física (cinemàtica i dinàmica de les partícules i del sòlid rígid, dinàmica i estàtica de fluids, termodinàmica, ones electromagnètiques i equacions de Maxwell, magnituds radiatives, etc.); meteorologia i climatologia (estructura i composició de l’atmosfera, dinàmica i termodinàmica de l’atmosfera, radiació solar, equació de transferència radiativa, etc.); i informàtica i comunicacions (programació i xarxes entre d’altres).

Llavors, podem dir que els estudis amb un contingut més afí a aquest programa són els de Física –tot i que hi ha d’altres graus com el de Geografia i Medi Ambient, per exemple, que també s’hi aproximen–, ja que ofereixen la base necessària en dinàmica i termodinàmica atmosfèrica així com en mecànica de fluids, per a comprendre els processos atmosfèrics, a més de les matemàtiques i la informàtica bàsiques necessàries.

Els estudis de Física però, tenen diverses especialitats segons les assignatures optatives que agrupen i que poden variar en cada universitat. A la Universitat de València caldria cursar les assignatures optatives relacionades amb la física de l’atmosfera i la radiació, que inclouen un laboratori de mesures atmosfèriques. D’altra banda, en l’actualitat, molts dels fenòmens atmosfèrics s’estudien a través de les imatges que proporcionen els satèl·lits meteorològics, per la qual cosa l’estudi de la teledetecció ha esdevingut una de les eines bàsiques per a l’anàlisi atmosfèrica. Si es vol aconseguir una formació completa en aquest camp, una opció és fer el màster en Teledetecció de la Facultat de Física de la Universitat de València.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 7 3 ?