0

núm. 23  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

La discapacitat a les aules

Ma. José Lorente. Coordinadora de les Proves d’Accés-UV. Delegació per a la Incorporació. Universitat de València

El Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles estableix, en l’article 19, l’atenció en les proves d’accés a la universitat als estudiants que presenten algun tipus de discapacitat. Segons aquest  decret «les comissions organitzadores, d’acord amb la regulació específica de la prova d’accés que establisquen les administracions educatives a cada comunitat autònoma, determinaran les mesures oportunes que garantisquen que els estudiants que presenten algun tipus de discapacitat puguen realitzar tant la fase general com l’específica en les degudes condicions d’igualtat. En la convocatòria de la prova s’indicarà expressament aquesta possibilitat».

En el cas de la Comunitat Valenciana és la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció, com a responsable de l’organització de les proves d’accés a la Universitat, la que ha de garantir que els estudiants que presenten algun tipus de discapacitat puguen realitzar les proves en les degudes condicions d’igualtat. Aquesta Comissió va aprovar, el 17 de febrer de 2011, un procediment de gestió comuna a les cinc universitats públiques del sistema universitari valencià per a l’adaptació de mesures específiques en les proves d’accés a la universitat.

Cada universitat –en el nostre cas, la Universitat de València– haurà de sol·licitar als centres de secundària que té adscrits la informació sobre els estudiants amb algun tipus de discapacitat i que necessiten adaptacions especifiques per a realitzar les PAU. Els centres enviaran la informació sol·licitada, en el termini establert, al Servei d’Estudiants de la Universitat de València.

Quins estudiants poden necessitar adaptacions específiques en les PAU?

 • Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, valorat i reconegut per  l’organisme oficial competent.
 • Estudiants amb malalties temporals o cròniques que li impedisquen la realització normal de les proves. És un requisit imprescindible l’aportació prèvia de la documentació acreditativa actualitzada.

Qui tramet la sol·licitud?

 • La direcció del centre de secundària.
 • Les entitats específiques dedicades a millorar la qualitat de vida i el desenvolupament personal i educatiu de persones amb algun tipus de discapacitat: ONZE, FESORD, ASPES i  altres.

Quin tipus d’adaptacions es poden realitzar?

 • Adaptació d’un espai físic específic: aula d’incidències.
 • Adaptació de temps.
 • Adaptació del format d’examen (mida de la lletra, sistema Braille, sistemes alternatius de comunicació, etc).
 • Suport tècnic (lupa, ordinador, mobiliari adaptat, etc).
 • Personal de suport (Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat).

Procediment

 • El centre, a través del departament d’orientació, enviarà a la Universitat, en el termini establert, un informe sobre les adaptacions curriculars cursades en el batxillerat per l’estudiant i sol·licitarà la proposta d’adaptació en les PAU.
 • És imprescindible adjuntar, en el moment de la sol·licitud, la documentació que acredite la condició d’excepcionalitat (certificat de discapacitat, informe mèdic, psicològic, etc).
 • Els tècnics de la Universitat podran sol·licitar, si ho consideren necessari, informació addicional a l’estudiant, al centre, als òrgans competents de les administracions educatives, etc.
 • La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), en funció de tot això anterior, valorarà i determinarà les adaptacions necessàries en cada cas.
 • La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció, com a organisme responsable de les PAU, resoldrà sobre les adaptacions valorades i propostes a cada universitat.

Per a l’admissió a la universitat hi ha reserva de places per a estudiants amb discapacitat?

Efectivament, hi ha reserva de places per a estudiants amb discapacitat en els processos d’admissió a les universitats públiques espanyoles. El  RD 1892/2008, de 14 de novembre, en el seu article 51,  estableix que «es reservarà un 5 per 100 de les places disponibles per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa».

El certificat, dictamen o procediment de valoració de les minusvalideses serà realitzat per l’òrgan competent de cada comunitat autònoma de procedència de l’interessat».

En cas que el 5 per 100 de places de reserva no siga cobert per estudiants amb discapacitat en la fase ordinària, les universitats podran oferir places –fins a completar aquest 5 per 100– perquè accedisquen els estudiants amb discapacitat que participen en la fase extraordinària.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 10 ?