0

núm. 23  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

La discapacitat a les aules

Raquel Borrell. Tècnica de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat. Universitat de València

Tot i que els darrers anys el nombre d’alumnes amb discapacitat que es matricula a les universitats espanyoles ha augmentat considerablement, l’accés encara continua sent reduït tal com publica el Llibre blanc sobre universitat i discapacitat (2007), en el qual s’indica que només en representaven el 0,5% de l’alumnat. Una de les principals raons de l’escàs percentatge actual és el precoç abandonament dels estudis per part d’aquests estudiants en els ensenyaments de règim obligatori.

La creació de normatives i polítiques per a la integració de les persones amb discapacitat en l’àmbit educatiu i, amb aquestes, l’aparició al llarg dels anys 90 de serveis i programes d’atenció a estudiants universitaris amb discapacitat, ha contribuït a la progressiva inclusió d’aquest col·lectiu en l’ensenyament superior, encara que n’hi ha una gran heterogeneïtat a l’hora d’estendre l’atenció a l’alumnat per part de les distintes universitats, tot i compartir el mateix objectiu: garantir el principi d’igualtat d’oportunitats. En ple segle XXI gairebé totes les universitats espanyoles disposen de serveis d’atenció el model d’actuació dels quals és, tanmateix, diferent. El repte ara és unificar criteris i procediments.

A la Universitat de València és la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), situada a la Facultat de Psicologia, la que ofereix respostes a les necessitats dels estudiants. Està constituïda per un equip multidisciplinari que atén els usuaris a través de cinc programes: Assessorament Psicoeducatiu, Equiparació d’Oportunitats, Atenció al PDI, Sensibilització, Formació i Voluntariat i Accessibilitat Universal. Des de la seua creació ha canviat successivament de nom, localització i dependència de distints vicerectorats, però ha conservat intacta la seua filosofia: la no-discriminació, ni positiva ni negativa, de l’estudiant amb discapacitat.

Poden fer ús d’aquest servei els estudiants amb necessitats educatives especials derivades d’una condició de discapacitat que disposen de certificat oficial reconegut igual o superior al 33%, així com també el personal docent i investigador (PDI) i el personal d’administració i serveis (PAS) en contacte amb aquests estudiants. A més, des de l’any 2008, hi ha un reglament per atendre el PDI amb certificat de discapacitat superior al 33%.

Algunes dades

Durant el curs 2010-2011 hi havia 997 estudiants amb alguna discapacitat matriculats en la Universitat de València tant en els títols de grau, màster i doctorat com en les  diplomatures i llicenciatures, ja en procés d’extinció, en algun dels tres campus de la Universitat, que són per tant usuaris de la UPD. El nombre d’aquest col·lectiu d’estudiants gairebé s’ha quadruplicat els darrers 10 anys gràcies a l’esforç dels professionals que ens precedeixen en secundària. Pel que fa al repartiment per gènere de l’alumnat amb discapacitat matriculat, n’hi ha un 55% de dones i  45% d’homes, cosa que fa que no es puga parlar d’una diferència significativa amb la resta d’estudiants, ja que els darrers anys és més gran el nombre d’alumnes egressades en les distintes titulacions de la Universitat de València. La classificació dels tipus de discapacitat que presentem respon a criteris interns de la UPD: (vegeu el quadre de tipus de discapacitat).

El col·lectiu principal d’alumnat amb discapacitat està constituït pel grup altres, cosa que demostra que l’arribada progressiva d’estudiants amb trastorns mentals i malalties cròniques a la universitat és un reflex del que passa en la societat. La  distribució d’estudiants amb discapacitat en l’oferta acadèmica de la Universitat de València no difereix gaire de la titulació elegida pels estudiants en general. Els estudis de la branca de Ciències Socials (48%) són els que tenen més estudiants amb discapacitat, seguits dels de la branca de Ciències de la Salut (30%). Respecte de la localització, trobem que el 52% estudia al campus de Blasco Ibáñez, el 39% al dels Tarongers i el 9% al de Burjassot. Tanmateix, les titulacions amb més estudiants amb discapacitat a les aules són Magisteri i  Dret, que acullen gairebé una quarta part de tots els estudiants amb discapacitat matriculats (totes dues titulacions s’imparteixen al campus dels Tarongers). Al campus de Blasco Ibáñez, la facultat amb un nombre més gran d’alumnes amb discapacitat és Medicina, seguida de Psicologia i Filologia. Al campus de Burjassot, la facultat que més estudiants amb discapacitat té és la de Farmàcia. La Universitat de València se situa en segona posició a escala estatal, per darrere de la UNED, i es col·loca al capdavant respecte de les universitats espanyoles si parlem d’ensenyaments obligatoris de caràcter presencial. Amb això es demostra que cada any són més els estudiants amb discapacitat que troben a la universitat presencial una resposta efectiva a les seues necessitats específiques.

Tipologia de la discapacitat

Discapacitat visual. Persones amb pèrdua total o parcial de la visió: glaucoma, retinosi pigmentària, nistagmes, pèrdua del camp visual, cataractes, etc.

Discapacitat auditiva. Abraça un continu des de la sordesa profunda fins a la hipoacúsia lleu.

Discapacitat motora. A aquest grup pertanyen persones amb traumatismes cranioencefàlics, paràlisi cerebral, espina bífida o malalties medul·lars degeneratives, distròfies musculars, tetraplegies, paraplegies, miopaties, absència de membres inferiors o superiores, escoliosi, etc.

Plurideficiència. Es refereix a la limitació en diverses i diferents àrees del desenvolupament.

Altres. Grup heterogeni que aplega des de malalties cròniques, com diabetis o colitis ulcerosa, fins a trastorns mentals, com trastorns de la conducta alimentària, de l’estat d’ànim, esquizofrènia, etc.

NEE. Estudiants sense grau de discapacitat reconegut encara o amb discapacitats transitòries.

Per determinar. Estudiants que no pertanyen a cap dels grups anteriors perquè no han comunicat el seu tipus de discapacitat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 3 15 ?