0

núm. 24  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

Llegir per triar

Rosario Martínez Verdú, coordinadora del grau en Turisme, recomana consultar el web El turismo en cifras: www.iet.turismoencifras.es.

L’aparició a mitjan segle XX del fenomen turístic i el seu desenvolupament posterior han propiciat l’aparició d’una activitat professional i d’un sector productiu que ha generat unes necessitats de formació com més va més complexes i d’investigació, a les quals l’àmbit universitari ha de donar resposta.

El turisme ha esdevingut la primera activitat econòmica espanyola i això ha comportat que siga objecte d’estudis i d’elaboració d’informes tant per organismes públics –Institut d’Estudis Turístics (IET)– com per organismes privats –ExceltuR. L’IET és el principal productor d’informació estadística del sector turístic a Espanya i a les seues comunitats autònomes. Tanmateix, la consulta de taules estadístiques requereix esforç i resulta de difícil comprensió per als usuaris no experts.

La importància econòmica de l’activitat turística es reflecteix en diversos indicadors i aspectes que es poden trobar de manera rigorosa, però alhora senzilla, en aquesta pàgina web de disseny atractiu de l’Institut d’Estudis Turístics. Per exemple, des de la situació d’Espanya al món com a quart país mundial receptor de turistes, o la importància estratègica del turisme com a factor equilibrador dels comptes exteriors de la nostra economia, fins al seu pes tant com a font de generació d’ocupació de primera magnitud com pel seu elevat impacte econòmic.

Aquesta pàgina és altament recomanable per iniciar-se de manera immediata i senzilla en el coneixement dels factors més rellevants d’aquest sector clau en l’economia del nostre país i pot servir d’avantsala per a la consulta d’informació estadística que elabora l’IET, com ara l’enquesta de moviments turístics en fronteres (Frontur), de despesa turística (Egatur) o de moviments turístics dels espanyols (Familitur), així com informes per a experts o documentació turística.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 4 7 ?