0

núm. 22  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

EL SEDI: Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants

Redacció

Amb l’inici de curs s’ha encetat una nova etapa per a la informació i els serveis oferts a l’alumnat de la Universitat de València amb la creació del Servei d’Informació i Dinamització (SEDI). Aquest servei no fa sinó unir l’experiència i els recursos de dos serveis ja existents, el CADE (Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants) i el DISE (Servei d’Informació als Estudiants).

La raó de ser d’aquesta fusió rau, fonamentalment, en la recerca de millores en els serveis als estudiants i en l’optimització dels recursos propis de la Universitat. Dins el marc de l’espai europeu d’educació superior i de la publicació, al final de 2010, de l’Estatut de l’Estudiant Universitari, la Delegació d’Estudiants va promoure la creació del Servei d’Informació i Dinamització (SEDI), que posteriorment va aprovar el Consell de Govern de la Universitat de València. El nou servei, que recull els programes i les accions que duien a terme les dues estructures que l’han originat, es vol fer més visible de cara als estudiants alhora que dóna suport a la Delegació d’Estudiants en el desenvolupament de les seues polítiques.

Aquesta unitat té per objectiu prestar serveis d’assessorament, d’informació, de dinamització i de formació als estudiants i estudiantes de la Universitat de València i als futurs universitaris, així com a d’altres col·lectius vinculats al món de l’educació, repartint les seues tasques en tres grans àrees:

• Àrea de Difusió i Publicacions: elabora i difon informació d’interès universitari en diferents suports com ara la Guia de graus, la Guia de postgraus o la Guia d’accés a la universitat; edita la revista FUTURA i gestiona programes i accions de difusió de l’oferta d’estudis de la Universitat com el programa Conèixer.

• Àrea d’Informació i Orientació: ofereix atenció personalitzada a les oficines dels tres campus; coordina les assessories d’Orientació Personal i Jurídica (conflictes acadèmics, vivenda, etc.); i assessora en matèria d’accés a la universitat i estudis superiors. També coordina el programa Mentors. Tutoria entre iguals.

• Àrea de Participació, Dinamització i Formació: gestiona ajudes i programes de suport als estudiants; promociona la participació, l’associacionisme i el voluntariat; dinamitza socioculturalment, organitza la Setmana de Benvinguda de la Universitat i gestiona programes de formació com ara La Nau dels Estudiants i les Estudiantes i les escoles d’estiu La Nau dels xiquets i les xiquetes i La Nau Jove.

Pel que fa a la ubicació, el nou Servei d’Informació i Dinamització optimitzarà tant els espais de què es disposava, com els recursos materials i humans i, d’aquesta manera, mantindrà la presència als tres campus universitaris.

Mentors. Tutoria entre iguals

Una de les iniciatives recents, impulsada per la Delegació d’Estudiants mitjançant el Servei d’Informació i Dinamització, ha estat el programa «Mentors. Tutoria entre iguals» per a estudiants de primer i per a estudiants incoming.

En la primera fase d’aquest programa participen les facultats de Ciències Biològiques, de Dret, d’Economia, de Farmàcia, de Filologia, Traducció i Comunicació, de Fisioteràpia, de Geografi a i Història, de Medicina i Odontologia i de Psicologia. Tant en la formació com en el desenvolupament del programa hi ha implicat el professorat d’aquests centres, que dota els mentors d’eines i de recursos per a la tutoria entre iguals. En el curs de formació del programa han participat més de dos-cents estudiants de grau de la Universitat de cursos superiors que seran els encarregats de tutoritzar els seus companys i companyes de primer curs.

La tutoria entre iguals en l’ensenyament universitari és una estratègia d’orientació acadèmica que facilita l’adaptació i la promoció dels estudiants de nou ingrés i articula el trànsit entre l’ensenyament secundari i la Universitat. Al seu torn, els estudiants mentors desenvolupen tant habilitats instrumentals per a l’aprenentatge com sistèmiques i interpersonals, a més de rebre un reconeixement acadèmic en crèdits ECTS dins el seu pla d’estudis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 9 ?