0

núm. 32  |  any 2016  

Print Friendly, PDF & Email
Joan Carles Bernad i Garcia | Departament de Psicologia Social. Universitat de València
Ignacio Martínez Morales | Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València

S’entén per ocupabilitat la probabilitat de trobar feina o de conservar la que ja es té, i ens remet a les competències que aporta la persona al procés productiu que la fan potencialment interessant en un mercat de treball altament competitiu. No fa referència exclusivament a les competències específiques per a un determinat lloc de treball, sinó a un conjunt de capacitats essencials per a aprendre i ocupar-lo eficaçment, i inclou les capacitats de comunicació i de relació interpersonal, de resolució de problemes i de maneig de processos d’organització i dels comportaments, en funció dels requeriments del lloc de treball. Es poden caracteritzar com a competències genèriques, transversals, transferibles, generatives i mesurables (Brunner, 2000).

Aquest concepte, juntament amb altres com  adaptabilitat i empresarialitat, representa actualment un dels pilars en els quals es fonamenten les polítiques d’ocupació de la Unió Europea i sobre els quals es justifiquen els discursos i les pràctiques que donen forma a la concepció dominant del mercat de treball. La rellevància del concepte es deu a la seua funcionalitat per a la configuració de les polítiques laborals que s’emmarquen en l’actual capitalisme flexible (Sennett, 2000): un model social que incentiva la flexibilitat de les estructures, de les pràctiques productives i de les organitzacions.

En un entorn com aquest se’ns demana un comportament àgil, estar oberts al canvi, acceptar grans riscos i dependre cada vegada menys de les regulacions i dels procediments formals, partint d’un supòsit radicalment liberal: considerar que són la iniciativa individual, l’acceptació del risc i la voluntat d’adaptar-se a la nova economia de les xarxes les úniques coses necessàries per a prosperar en el mercat laboral (Castillo i Terrén, 1994), i invisibilitzar els processos d’incertesa, la precarització i la desigualtat sistèmiques que ens envolten.

REFERÈNCIES:

Brunner, J. J. (2000). Competencias en empleabilidad. Revisión bibliogràfica. Recuperat l’1 de febrer de 2004, http://www.geocities.com/brunner_cl/empleab.html

Castillo, C. i Terrén, E. (1994). «De la cualificación a la competencia». Cuadernos de relaciones laborales, 4.

Sennett, R. (2000). La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 3 ?