0

núm. 32  |  any 2016  

Print Friendly, PDF & Email
Vicente Martínez-Tur | Departament de Psicologia Social. Universitat de València

En el món del treball hi ha conceptes que tenen en comú la referència a les activitats que realitzen les persones. Un d’aquests conceptes és el de lloc de treball. Es defineix com el conjunt de tasques, activitats, funcions, etc., que exerceix un/a treballador/a i que constitueixen la seua activitat laboral regular. L’anàlisi i la descripció dels llocs de treball permet conèixer l’activitat laboral que es du a terme en un lloc determinat. Aquesta informació és clau, entre d’altres, per als processos de selecció de persones, per al disseny de les activitats de formació, per als salaris i per a la prevenció de riscos. El contingut del lloc està normalment documentat, és relativament estable i pot formar part del contracte laboral. No obstant això, i al llarg del temps, les persones modifiquen la seua activitat en bona mesura perquè altres persones de l’organització transmeten expectatives sobre el comportament que se espera dels treballadors. El conjunt d’expectatives sobre el comportament de la persona, el denominem rol laboral i pot anar més enllà de l’activitat descrita inicialment en el lloc de treball.

D’altra banda, el concepte d’ocupació és més general que els anteriors i es refereix a una agrupació de llocs amb característiques semblants, encara que solen ordenar-se segons el nivell jeràrquic o el de responsabilitat. Per exemple, l’ocupació de comptable pot agrupar a llocs d’auxiliar, comptable, cap de comptabilitat, etc. Quan en l’ocupació predomina l’activitat física i l’habilitat manual parlem d’ofici, mentre que ens referim a professió quan predomina l’activitat intel·lectual, i els coneixements i les competències requerits es basen en una formació complexa que normalment s’adquireix en la universitat.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 14 13 ?