0

núm. 32  |  any 2016  

Print Friendly, PDF & Email
Ana Hernández1,2, Juan P. Gamboa,1 i Vicente González-Romá1,2

1 Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL).

2 Institut Universitari d’Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral (IDOCAL). 

La taxa d’ocupació es refereix al percentatge de persones que, estant en edat de treballar (a partir dels 16 anys), tenen un treball. Aquest percentatge es calcula sobre la població total, i no sobre la població activa en aquest rang d’edat, que seria aquella que té treball o que, si no en té, està buscant-ne. Hi ha sobrada evidència que tant l’ocupació com la taxa d’atur (que es calcula sobre la població activa) es relacionen amb el nivell d’estudis (Enquesta de Població Activa (EPA), Pérez et al. (2012)). En concret, l’educació és un factor protector contra la desocupació, especialment en temps de crisi (Pérez et al., 2012; Sáez i Barceló, 2016).

Centrant-nos en els qui treballen o volen treballar, i excloent els inactius (per exemple, joves que continuen estudiant i no busquen treball), els últims resultats de l’EPA, referits al primer trimestre de 2016, mostren que la taxa d’atur és menor com més alt és el nivell educatiu. Per als qui tenen educació primària, la taxa d’atur se situa al voltant del 36%. Per als qui superen la primera etapa d’educació secundària la taxa es redueix al 28%. Per als qui superen la segona etapa, la taxa oscil·la entre el 23% i el 19%, depenent del fet que siga amb orientació professional o general, respectivament. Finalment, en els universitaris la taxa d’atur es redueix al 12%. Encara que els percentatges concrets lògicament varien a través del temps, el patró de tendències es manté estable i els universitaris mostren sempre taxes d’atur menors. Si ens centrem en els joves, encara que les taxes d’atur són una mica superiors que en la població general, les diferències percentuals entre els diversos nivells educatius són similars. A més, altres estudis mostren que el nivell educatiu és un predictor destacat de la taxa d’ocupació i atur, més important que la nacionalitat i el sexe, i similar a l’edat (Pérez et al., 2012).

Encara que els universitaris obtenen les taxes d’ocupació més altes, hi ha diferències entre ells en funció de l’àrea de coneixement (INE, 2015; OPAL, 2014). En concret, les àrees amb una orientació més professionalitzant, obtenen millors resultats que les de tipus més generalista. Finalment, cal assenyalar que, malgrat tenir taxes d’ocupació millors, els universitaris, pel seu major nivell educatiu, corren un major risc d’ocupar llocs per als quals estan sobrequalificats. De nou aquest problema és més freqüent en les àrees més generalistes, encara que amb el temps, els universitaris tendeixen a ocupar llocs més ajustats al seu nivell d’estudis en totes les àrees (OPAL, 2014). A més, en comparació amb la resta d’ocupats, els universitaris tenen ocupacions més estables, de major responsabilitat, i salaris més alts, especialment quan es combinen amb l’experiència i la formació contínua (Pérez et al., 2012).

REFERÈNCIES:

Institut Nacional d’Estadística (2015). Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios 2014. Recuperat el 29 d’abril, 2016: http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176991&menu=ultiDatos&idp=1254735976597

OPAL (2014). Tercer Estudio de inserción laboral de los titulados y tituladas de la Universitat de València. València: Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral de la Universitat de València (OPAL). 

Pérez, F., Serrano, L., Pastor, J. M., Hernández, L., Soler, A., i Zaera, I. (2012). Universidad, universitarios y productividad en España. Madrid: Fundación BBVA.

Sáez, M. i Barceló, M. A. (2016). Efecte de la crisi en la inserció laboral dels graduats universitaris. AQU Catalunya. Recuperat 29 d’abril, 2016: http://www.aqu.cat/doc/doc_51345567_1.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 6 13 ?