0

núm. 33  |  any 2016  

Print Friendly, PDF & Email
Dídac Delcan

Un dels eixos sobre els quals més s’ha incidit aquests darrers anys en els plans d’estudi universitaris és el foment de la formació cívica i participativa de l’estudiantat. En aquest sentit, des de diferents espais de la Universitat de València s’ha fet una aposta decidida pel desenvolupament i la investigació de noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge que ajuden a anar més enllà de les aules amb l’objectiu de vincular els continguts acadèmics amb la realitat social que ens envolta. Una d’aquestes metodologies és l’aprenentatge-servei (ApS), que rep un impuls important en aquest curs acadèmic 2016/2017 gràcies a la creació del Programa CApSA.

Aquesta iniciativa, en paraules de la directora del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE), María Jesús Martínez Usarralde, és l’aposta decidida de la Universitat de València per donar suport, i alhora fer-lo visible, a tot aquest laboratori d’idees i de projectes d’ApS que ja duien a terme alguns docents en les seues assignatures, però que no tenien un fil vertebrador que els ajudara a concretar accions conjuntes de treball. Es tracta, per tant, de la concreció institucional de l’aprenentatge-servei dins la Universitat.

Dins del programa s’han perfilat dues grans maneres d’entendre i participar en alguna experiència d’ApS. La primera és a través dels projectes que ja es fan en algunes assignatures dels diferents plans d’estudi: és el que es coneix com ApS integrat. En aquest sentit, el compromís de la institució és donar suport al professorat amb l’elaboració de materials didàctics, rúbriques d’avaluació i una web on s’actualitza constantment informació relacionada amb el món de l’ApS.

La segona manera és mitjançant els denominats ApS puntuals. Aquesta és la novetat més important que presenta aquest programa i l’objectiu principal que persegueix és facilitar la vinculació amb una experiència d’ApS a qualsevol estudiant de la Universitat de València sense necessitat d’estar vinculat a una assignatura en què es treballe amb aquesta metodologia. Per participar-hi, el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) ha organitzat el Taller del programa d’aprenentatge-servei CApSA, que té una primera part teòrica de 10 hores de duració i una segona part d’acció a entitats socials de 30 hores.

CApSA es configura, així, com una magnífica «oportunitat d’incidir en l’entorn més pròxim a través del coneixement», tal com explica la doctoranda de la Universitat de València, Ester Puig Bañuls, mitjançant la tutorització dels experts docents i investigadors d’aquesta mateixa universitat, que posaran totes les evidències empíriques existents al servei de la justícia i la transformació social.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 3 ?