0

núm.   |  any 2020  

Print Friendly, PDF & Email

Física+Matemàtiques i Física+Química

La Universitat de València aposta per ampliar l’oferta de dobles graus. Per al curs 2020/2021 arriben dues dobles titulacions noves amb física com a denominador comú: Física més Matemàtiques i Física més Química, totes dues al campus de Burjassot.

Redacció

Els principis de la física i els algorismes matemàtics governen gran part de la tecnologia que ens envolta, mentre que la física i la química comparteixen un tronc comú en el seu intent d’interpretar la natura. Aquestes dues combinacions arriben juntes al campus de Burjassot en forma de dobles titulacions: Física més Matemàtiques i Física més Química per oferir l’opció que l’estudiantat que elegisca intensificar esforços multiplique les seues opcions futures.

La implantació del doble grau en Física i Matemàtiques respon a una demanda de fa temps dels estudiants potencials i oferirà una sòlida formació en dos dels camps científics amb més futur i amb una forta demanda, tal com mostren les elevades notes d’accés d’aquest curs per a cadascuna de les titulacions per la quota general: Física, un 12,69, i Ciències Matemàtiques, un 11,96.

Pel que fa al doble grau en Física i Química, recordem que les titulacions d’origen tenen una llarga tradició a la Universitat de València i destaquen en les primeres posicions de les llistes de classificació més prestigioses. A més, tenen amb un professorat de gran nivell que participa en projectes d’innovació educativa i comparteix molts grups d’investigació.

Física més matemàtiques

El doble grau de física i matemàtiques ofereix trenta places en primer curs, que formaran un grup reduït i diferenciat de les titulacions d’origen per tal de rebre els continguts adaptats a la necessitat d’avançar sinèrgicament en ambdues àrees. Té 330 crèdits, repartits en cinc cursos, per la qual cosa només hi ha sis crèdits de més per curs respecte a un grau normal. La formació que ofereix aquesta doble titulació està centrada en els fenòmens físics, els models i les lleis que els expliquen, el llenguatge matemàtic, l’abstracció i la formalització del procés deductiu, el mètode experimental, la instrumentació complexa i els mètodes computacionals.

Els graduats en Física més Matemàtiques tindran la possibilitat d’ocupar-se en sectors molt diversos i d’avantguarda: des de la recerca bàsica i aplicada en sectors industrials d’alta tecnologia i centres de recerca (fotònica, optoelectrònica, medi ambient, energies alternatives, telecomunicacions, etc.), fins a institucions financeres i d’assegurances (prospecció de mercats i anàlisi de risc), gabinets d’assessorament cientificotècnic, sanitat (física mèdica) o serveis meteorològics i geofísics, passant per empreses i instituts d’estadística o la docència i la comunicació científica.

Física més química

El doble grau en Física i Química, per al qual s’oferiran vint places en primer, té 332 crèdits organitzats en cinc cursos acadèmics. Dona una sòlida formació teòrica i experimental en aquestes dues disciplines científiques. Les assignatures es cursaran integrades en un dels grups del grau en Física i del grau en Química, encara que el contingut d’algunes s’ha adaptat per evitar repeticions.

L’estudiantat que finalitze aquest doble grau estarà en posició idònia per a enfrontar-se al món de l’ensenyament, la investigació i el sector industrial. En l’àmbit docent, per exemple, els continguts de física i química comparteixen assignatures fins a segons de batxillerat i una mateixa especialitat docent en educació secundària. En investigació, molts dels reptes requereixen tenir perspectives interdisciplinàries i en camps com els de la ciència dels materials, els fenòmens de transport o la física atòmica i molecular, ambdues matèries van juntes. També en el sector industrial, el doble grau amplia les expectatives perquè cobreix molts aspectes de l’entorn professional: producció i comercialització del sector químic i farmacèutic, tecnologia d’aliments, nous materials, medi ambient, òptica, consultories, etc.

Tot i que no s’exigeix una formació prèvia per accedir a aquests dobles graus, és recomanable haver cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia o accedir-hi a partir d’un cicle formatiu de grau superior en alguna especialitat tècnica. A més, també convé tenir interès per la ciència i els fenòmens naturals, capacitat de raonament lògic i abstracte i per al plantejament i la resolució de problemes, així com poder mantenir un ritme continu d’estudi.

Aquests dobles graus estaran visibles en la sol·licitud de preinscripció com qualsevol altre grau de la Universitat per poder triar-los. Se sumen als altres sis dobles que ja ofereix la Universitat de València: ADE + Dret, Dret + Ciències Polítiques i de l’Administració Pública, Dret + Criminologia, Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica, Sociologia + Ciències Polítiques i de l’Administració Pública i Turisme + ADE. Cal recordar també que qualsevol assignatura que pondere en qualsevol dels dos graus que formen el doble ho fa amb la ponderació més alta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 12 5 ?